Learn Chinese Mandarin Step by step | >> 123speakchinese.com  
Chemistry for Advanced Mandarin Chinese learners.


Chinese Chemistry

Watch the video on Youtube!

ENGLISH
PINYIN
CHINESE
chemistry huàxué      化學     
basics jīběn       基本     
Greece xīlà       希臘     
philospohers zhéxuéjiā       哲學家     
matter wùzhì       物質     
atom yuánzǐ       原子     
no way /impossible wúfǎ       無法     
cut into pieces fēnjiě       分解     
granule / kernal kēlì       顆粒     
to make up / to constitute gòuchéng       構成     
subatomic particle cì yuánzǐ       次原子     
electron diànzǐ       電子     
neutron zhōngzǐ       中子     
proton zhìzǐ       質子     
characteristic tèxìng       特性     
negative charge fù diàn       負電     
circle yuán quān       圓圈     
minus sign jiǎn hào       減號     
positive charge zhèng diàn       正電     
positive sign jiā hào       加號     
nucleus hé       核     
atomic nucleus yuánzǐhé       原子核     
model móxíng       模型     
structure gòuzào       構造     
orbit guǐdào       軌道     
neutral zhōngxìng       中性     
chemical element yuánsù       元素     
helium hài       氦     
noble gas duò xìng qìtǐ       惰性氣體     
correct zhèngquè       正確     
incorrect cuòwù       錯誤     
explain jiěshì       解釋     
sphere / domain lǐngyù       領域     
quantum mechanics liàngzǐ lì xué       量子力學     
location suǒzài       所在     
range / scope / extent fànwéi       範圍     
orbitals diànzǐ yúncéng       電子雲層     
concept guānniàn       觀念     
veiwpoint guāndiǎn       觀點     
as well as yǐjí       以及
probability jīlǜ       機率
attractive force xīyǐnlì       吸引力
Coulomb force kùlún lì       庫倫力
appear chūxiàn       出現
capture zhuāzhù       抓住
investigate tàntǎo       探討
form / shape xíngzhuàng       形狀
a little bit shāowēi         稍微
decide / determine pànduàn       判斷
periodic table of elements yuánsù zhōuqī biǎo 元素週期表

  © 2012 HeinsUniverse.com